1899 - സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം - കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ