1881 - അലങ്കാരശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനം - ജെറാർദ് കണ്ണമ്പള്ളി