1871 - പ്രോസ്പെക്ടസ് - ഗുണ്ടർട്ടിൻ്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു