പ്രധാന ശേഖരം (Main collection)

Title
പ്രധാന ശേഖരം (Main collection)
Number of pages
134680
Language
ml
License
CC BY-SA 4.0
Abstract
ml ഇൻഡിക് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ഫൌണ്ടേഷന്റെ കീഴിൽ (2022 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ) സ്കാൻ ചെയ്ത കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെയും സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലുള്ള രേഖകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ ശേഖരം.
en
Collection of digital scans of Kerala related public domain and free licensed documents that are scanned under Indic Digital Archive Foundation since August 2022.
Format
PDF

Items

Advanced search